Fieldlab: focus matchen in plaats van spreiden

Het is beter zorgvuldig te matchen op basis van woonbehoefte, dan te focussen op spreiding

Amsterdam als ongedeelde stad

Hester van Buren geeft aan dat corporaties veel kunnen investeren in de wijk, maar merkt ook op dat ze het niet alleen kunnen. “We zetten daarom actief in op het versterken van buurtnetwerken; dat zijn netwerken van professionals van zorg, welzijn en corporaties. We merken dat het belangrijk is om in zo een buurtnetwerk elkaar te kennen. Zo kan vertrouwen ontstaan en echt samengewerkt worden.”

Fieldlab over geschiktheid van woning

Als Rochdale huisvesten we, net als andere corporaties, kwetsbare groepen. Mensen met een urgentie die kunnen uitstromen uit bijv maatschappelijke opvang of beschermd wonen. We maakten daarbij zelf de afweging of we een woning geschikt vonden of niet en gingen daarna pas in overleg met een zorgaanbieder over matching. We vonden het belangrijk om te weten welke afweging je moet maken om te beoordelen of een woning wel of niet geschikt is. Daarom zijn we een fieldlab gestart.


In het fieldlab hebben we in alle openheid met vijf corporaties, drie zorgorganisaties en de gemeente Amsterdam gekeken naar welke woningen er vrijkwamen in één buurt, en welke passen bij welke cliënt die kon uitstromen uit maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Soms zijn er woningen waarvan je als corporatie denkt dat ze niet geschikt zijn. En dan blijkt deze na overleg met elkaar toch geschikt. Door het gesprek openhartig met elkaar te voeren, en niet afzonderlijk van elkaar afwegingen te maken, werden ook de vooroordelen open besproken.

Zorgvuldig matchen in plaats van focus op spreiding

We ontdekten dat de belangrijkste afweging gebaseerd is op de woonbehoefte van de client. We ontdekten dat als je kijkt naar deze woonbehoefte, eigenlijk elke woning geschikt kan zijn voor een woningzoekende. Slechts voor een deel van hen, we denken zo’n 20%, is het belangrijk om heel zorgvuldig te matchen met een woning, portiek, en buurt. En dus hier echt het gesprek met elkaar over te voeren. Door bij het verhuren van sociale huurwoningen goed te matchen, kunnen we meer rekening houden met wat een persoon nodig heeft en wat ‘goed is voor de buurt’. Het is beter zorgvuldig te matchen op basis van woonbehoefte, dan te focussen op spreiding van kwetsbare groepen in het algemeen. We hadden niet gedacht dat het fieldlab ons dit zou brengen. Het fieldlab is afgerond; een verslag met de inzichten vind je via de link hieronder: Samen met de gemeente gaan we nu aan de slag om te kijken wat de inzichten betekenen voor hoe we de matching op stedelijk niveau beter kunnen organiseren.

Lees hier meer over het fieldlab