Visie, opgave en aanpak in Amsterdam

Verdiepende discussie Amsterdamse situatie

Ook aandacht voor mensen die geen overlast veroorzaken

Harry Doef, Leger des Heils Amsterdam is enthousiast over het gemeentelijk ‘programma huisvesting kwetsbare groepen’. Door intensieve overleggen tussen corporaties, zorgaanbieders en gemeente is een sterk programma neergezet en hebben we al veel mensen een woning kunnen bieden. Dat gaat om mensen die uit maatschappelijke opvang of beschermd wonen komen, maar ook om statushouders, uittredend sekswerkers of mensen die een rolstoelwoning nodig hebben. ‘We hebben in dit programma tien werkafspraken gemaakt die erg behulpzaam zijn.’


Bekijk ze op: https://www.youtube.com/watch?v=mVHLWvcCKV4 en https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/huisvesting/concept-afspraken/


Doef geeft aan dat hij graag de aandacht wil richten op die mensen die geen overlast veroorzaken. Vaak zijn dit mensen die nog niet in beeld zijn; en waar de situatie soms extra kwetsbaar is. Het is belangrijk dat zij ook onze aandacht krijgen.

Betrek clienten bij de gesprekken

Deborah Lauria, directeur van Cliëntenbelang Amsterdam benadrukt het belang voor het betrekken van cliënten bij gesprekken over huisvesting. Ze geeft aan dat Cliëntenbelang dit kan organiseren. Het is belangrijk dat bewoners vanaf het begin af aan bij woningbouwprojecten worden betrokken. Dat voorkomt verrassingen achteraf als het opgeleverde niet bij de gebruiker past, en kan dus een hoop werk en tijd schelen.

Corporaties stonden eerst niet te trappelen

Duco Stuurman, directeur sociaal domein van de gemeente Amsterdam vindt dat Amsterdam best trots mag zijn op de goede samenwerking met corporaties en zorgorganisaties. De komende tijd zet de gemeente in op collectieve voorzieningen. Er ligt een grote opgave binnen het sociaal domein. Stuurman zal zich dan ook vooral richten op de gebieden die het het hardste nodig hebben. Maar, ondanks zijn inzet, het blijft bovenal gewoon mensenwerk van de professionals in de buurten zelf. De kunst is om wonen, zorg en ondersteuning dichter bij elkaar te brengen, en de cliënt en zijn netwerk bij de professional. Hij is enthousiast over de focus op ‘kwaliteit van matching’ zoals naar voren komt bij het fieldlab. Corporaties stonden eerder niet te trappelen om de vele urgenten te huisvesten. Mooi om te zien dat het tij gekeerd is, en corporaties samen met gemeente en zorgaanbieders zoeken hoe ze dit goed kunnen doen.

'Mooi om te zien hoe de samenwerking gezocht wordt'

Tot slot een dringend advies

Max van Engen, directeur Wonen van de gemeente Amsterdam, geeft tot slot nog een waarschuwing mee: goed te horen dat we de buurt weer in willen, maar we bereiken nog heel veel mensen niet. We hebben hen niet in beeld. Er is een toenemende tweedeling tussen mensen die de stedelijke vernieuwing hebben meegemaakt en mensen die het niet meemaken. Er komt een crisis aan, corporaties hebben beperkte investeringscapaciteit, dus er is nog veel te doen.

zien en

beleven:

wandelen

door de

wijk

'Aandacht voor hen die geen aandacht vragen'